top of page

Algemene voorwaarden

Tandprothetische zorg

1. Algemeen

Wat wordt in deze afspraken bedoeld met …

Zorgaanbieder: De solistisch werkende zorgverlener, de rechtspersoon die bedrijfsmatig mondzorg

verleent, een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig mondzorg verlenen of

doen verlenen of de natuurlijke persoon die bedrijfsmatig mondzorg doet verlenen.

Cliënt: De natuurlijke persoon die mondzorg vraagt of aan wie mondzorg wordt verleend.

Zorgverlener: De natuurlijke persoon die de zorg verleent. Dit kan zijn de zorgaanbieder zelf of een

voor de zorgaanbieder werkende persoon.

Vaste afspraken: De in dit overzicht opgenomen vaste afspraken cliënt – zorgaanbieder, die de

relatie tussen de cliënt en zorgaanbieder regelen en de rechten en plichten over en weer.

Vertegenwoordiger: De persoon of personen door wie de cliënt op grond van de wet bij het sluiten

en uitvoeren van de behandelingsovereenkomst wordt vertegenwoordigd.

Patiëntenversie: Zodra de definitieve versie van de Zorgstandaard ‘Tandprothetische zorg’ gereed is,

stelt de ONT in samenspraak met de Patiëntenfederatie Nederland zo snel mogelijk een patiëntenversie

op. In deze versie wordt voor (aanstaande) patiënten helder beschreven wat zij mogen verwachten van

tandprothetische zorg en welke inzet zo mogelijk van henzelf wordt verwacht, teneinde gezamenlijk

kwalitatief goede zorg te realiseren.

Wet: Het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst,

vastgelegd in de artikelen 7:446 t/m 7:468 BW en de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).

Behandelingsovereenkomst: De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling ‐ in deze

algemene voorwaarden verder aangeduid als de behandelingsovereenkomst ‐ is de overeenkomst waarbij

een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, de hulpverlener, zich in de uitoefening van een

geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van

handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van de

opdrachtgever of van een bepaalde derde. Degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks

betrekking hebben wordt verder aangeduid als de cliënt.

Prijsopgave: Een voor de cliënt vrijblijvend aanbod, bestaande uit een mondeling of schriftelijk

overzicht van activiteiten ter uitvoering van een behandeling en de daarbij behorende tarieven.

Praktijk: De behandelruimte van de zorgaanbieder, inclusief wachtkamer, balie of andere ruimtes waar

de cliënt als onderdeel van de behandeling gebruik van maakt.

Incident: Een onbedoelde gebeurtenis die tot schade aan de cliënt heeft geleid of nog kan leiden.

Wanneer zijn de in deze algemene voorwaarden opgenomen

afspraken van toepassing?

1. Deze afspraken zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomst tussen u en de zorgaanbieder.

2. Veel wat in deze afspraken staat is ook wettelijk al zo geregeld. Als deze afspraken afwijken van wat

ook al door een wet geregeld is, dan heeft de wettelijke bepaling altijd voorrang.

Met wie maakt de zorgaanbieder afspraken als ik daar zelf niet toe in

staat ben?

De zorgaanbieder maakt de afspraken dan met uw vertegenwoordiger of curator. De mogelijkheden van

vertegenwoordiging van cliënten worden geregeld in de wet, specifiek in de artikelen 7:450, 7:447 en 7:465 van

het Burgerlijk Wetboek. Kort gezegd komt dat er dan meestal op neer dat de afspraken met uw partner of kind

worden gemaakt, tenzij er een door de rechter benoemde “vertegenwoordiger” is.

Ik weet helemaal niets van deze afspraken af.

De zorgaanbieder heeft mij nooit verteld dat die golden. Wat nu?

De zorgaanbieder moet u vooraf vertellen dat deze afspraken bestaan en waar u ze kunt nalezen. Heeft hij dat

niet gedaan dan zijn ze op de behandelingsovereenkomst tussen u en de zorgverlener niet van toepassing.

Mag ik met mijn zorgverlener andere afspraken maken dan hierboven

genoemd?

Ja, dat kan. Ook de zorgverlener mag andere afspraken voorstellen. Maar die moeten dan wel schriftelijk

bevestigd worden door de zorgverlener en u moet het er mee eens zijn.

Wijziging afspraken

1. Deze afspraken cliënt‐zorgaanbieder mondzorg kunnen slechts worden gewijzigd door de Organisatie

van Nederlandse Tandprothetici (ONT), de Consumentenbond en de Patiëntenfederatie Nederland.

2. Iedere twee jaar zullen deze algemene voorwaarden door de in lid 1 van dit artikel genoemde partijen

worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

2. De overeenkomst

Wat wordt geregeld in de behandelingsovereenkomst?

In de behandelingsovereenkomst staan de met u overeengekomen afspraken en voorwaarden die

gelden voor de zorg‐ en dienstverlening aan u. Daarnaast kan de zorgaanbieder nog aparte

betalingsvoorwaarden hebben.

Hoe komt de behandelingsovereenkomst tot stand?

1. Doordat u zich inschrijft bij de zorgaanbieder.

2. De inschrijving gebeurt na een eerste consult, waarin een anamnese is afgenomen en u de

door de zorgaanbieder benodigde verdere informatie heeft verstrekt (NAW gegevens,

Burgerservicenummer e.d.).

3. Bij het inschrijven moet u zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

4. De zorgaanbieder gaat na of er sprake is van vertegenwoordiging zoals is bedoeld in artikel 3

van deze afspraken, en ook of er voor u sprake is van de schuldsaneringsregeling natuurlijke

personen.

3. Informatie

Welke informatie moeten zorgaanbieders altijd geven?

Uw zorgaanbieder zorgt er in ieder geval voor dat u, voor dat u zich bij hem inschrijft, op zijn website

of op een andere manier informatie kunt lezen waardoor u goed kunt kiezen tussen verschillende

zorgaanbieders, dus bijvoorbeeld informatie over welke behandelingen hij aanbiedt, maar ook over

de tarieven en de kwaliteit, en de ervaringen van andere cliënten met die zorg.

Maar ook informatie over:

a) naam en functie van de bij de zorgaanbieder werkende zorgverleners (bijvoorbeeld het BIG

registratienummer indien van toepassing).

b) hoe en met welke andere zorgaanbieders afspraken zijn gemaakt als deze bij de behandeling

betrokken moeten zijn.

Daarnaast over praktische zaken als:

a) het adres, de openingstijden en de bereikbaarheid van de praktijk.

b) het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) in de zorg.

c) deze vaste afspraken en de door de zorgaanbieder gehanteerde betalingsvoorwaarden.

d) hoe en waar u eventuele klachten kunt indienen.

e) eventuele zaken die iets zeggen over de kwaliteit van werken zoals een inschrijving in het

Kwaliteitsregister Tandprothetici (KRTp).

Wat moet ik de zorgaanbieder vertellen?

De zorgaanbieder heeft er ook recht op informatie van u te krijgen. Bijvoorbeeld:

a) over uw gezondheid en het gebruik van geneesmiddelen (of wijzigingen daarin tijdens de

inschrijving bij deze zorgaanbieder) of bezoek aan een andere (mond)zorgaanbieder of

andere zorgverlener. Die informatie heeft de zorgaanbieder nodig om u goed te kunnen

informeren, behandelen en eventuele risico’s te kunnen inschatten.

Maar ook moet u de zorgaanbieder informeren over:

b) wie uw vertegenwoordiger is of als zich daarin iets wijzigt.

c) of er sprake is van een schuldsaneringsregeling.

Welke informatie geeft de zorgaanbieder over een mondonderzoek

of behandeling?

1. Uw zorgaanbieder licht u duidelijk en als u dat wilt schriftelijk in over:

a. het voorgenomen onderzoek.

b. de voorgestelde behandeling.

c. welke andere behandelingsmogelijkheden voor uw mondprobleem zijn.

d. het verloop van onderzoek of de behandeling en eventuele (mond)problemen.

2. De kosten van het onderzoek of de behandeling.

3. Als de kosten € 250 of meer zijn, ontvangt u schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave. Indien

dit niet mogelijk is, informeert de zorgaanbieder u mondeling over de kosten van de

behandeling tenzij ook dat niet mogelijk is. Ook adviseert de zorgaanbieder u om bij uw

verzekeraar na te gaan of de kosten van de behandeling onder uw verzekering vallen.

4. Soms moet de zorgaanbieder tijdens de behandeling besluiten af te wijken van de eerdere

afspraken. Dat kan ook gevolgen hebben voor de kosten. U zal over die afwijking worden

geïnformeerd, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

5. De zorgaanbieder geeft duidelijke informatie over de reden van de voorgeschreven

medicatie.

6. De zorgverlener vraagt u altijd of u de informatie heeft begrepen en of er nog vragen zijn. Bij

kinderen past de zorgaanbieder de informatie bovendien aan de leeftijd aan.

Mag ik een andere zorgaanbieder vragen om zijn mening over de

behandeling, een zogenaamde second opinion?

1. Als u een andere zorgaanbieder wilt vragen om zijn mening over de voorgestelde behandeling dan

kunt u dat altijd doen. De kosten van zo´n second opinion zijn wel voor uw eigen rekening of van uw

verzekeraar.

2. Als u er om vraagt geeft de zorgaanbieder u informatie die nodig is voor de second opinion

(bijvoorbeeld foto’s).

4. Zorgdossier en privacy

Is er een zorgdossier en hoe weet ik wat daar in staat?

Ja. In het zorgdossier bewaart de zorgaanbieder gegevens over u die van belang zijn voor het

nakomen van de overeenkomst. Het zorgdossier blijft bij de zorgaanbieder, maar u kunt altijd vragen

dit in te zien, aan te passen of om een kopie vragen. Voor de kosten van een kopie mag de

zorgaanbieder deze wel in rekening brengen (tot een wettelijk gemaximeerd bedrag).

Welke regels gelden er voor het bijhouden en bewaren van een

zorgdossier?

De zorgaanbieder houdt zich bij het bewaren van het zorgdossier aan de geldende wet‐ en

regelgeving. Voor gegevens in verband met een geneeskundige behandeling geldt een bewaartermijn

van vijftien jaar, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. De zorgaanbieder neemt verder de

Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) in acht.

Waarvoor mag de zorgaanbieder mijn gegevens gebruiken?

De zorgaanbieder gebruikt uw gegevens uitsluitend voor zover dat nodig is voor:

• het bijhouden van uw dossier.

• de financiële afwikkeling en controle.

Verder mag de zorgaanbieder alleen noodzakelijke en voor zover mogelijk, geanonimiseerde

gegevens gebruiken voor:

• bewaking en bevordering van de kwaliteit van de zorgverlening, waaronder ook valt de

onderlinge toetsing met collega’s.

• onderzoek naar calamiteiten en bij intern gemelde incidenten, dit teneinde kwaliteit te

verbeteren.

• opleiding of onderwijs.

Kan ik een verzoek doen tot het vernietigen van (een deel van de)

gegevens in mijn dossier?

Ja, dat kan. Als u zo’n verzoek doet, vernietigt de zorgaanbieder uw gegevens in principe binnen drie

maanden. Alleen als het bewaren van die gegevens van belang is voor iemand anders dan u zelf. of

als vernietigen van de gegevens wettelijk niet mag, zal de zorgaanbieder dat niet doen.

Laat mijn zorgaanbieder mijn zorgdossier door anderen inzien?

Nee, dat doet de zorgaanbieder niet. Zonder uw schriftelijke toestemming mogen anderen geen

inzage krijgen of gegevens uit het zorgdossier ontvangen, tenzij dat wettelijk verplicht is,

bijvoorbeeld wanneer de Inspectie voor de Gezondheidszorg om inzage vraagt.

Onder anderen worden niet verstaan:

a) medewerkers van de zorgaanbieder en andere zorgverleners, voor zover dit voor een

verantwoorde mondzorg/dienstverlening noodzakelijk is en voor zover inzage noodzakelijk is

voor de taakuitoefening van de betreffende medewerker of zorgverlener.

b) de vertegenwoordiger van de cliënt voor zover inzage van gegevens noodzakelijk is voor de

uitoefening van diens taken.

Kunnen andere patiënten meekijken of meeluisteren?

De zorgaanbieder moet er voor zorgen dat uw privacy tijdens de behandeling gewaarborgd wordt en

hiervoor voorzieningen treffen.

Wie kunnen bij een handeling aanwezig zijn?

Als de zorgaanbieder een behandeling uitvoert waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die

door u als inbreuk op uw privacy kan worden ervaren, dan zorgt de zorgaanbieder er voor dat dat

met uw toestemming gebeurt of dat dat buiten het zicht en gehoor van anderen gebeurt.

Anderen zijn niet:

• de zorgverlener zelf of degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de handeling

ook noodzakelijk is.

• uw curator/mentor of schriftelijk gemachtigde.

Wanneer de zorgaanbieder van plan is om bij een behandeling of een gesprek een zorgverlener in

opleiding of stagiaire aanwezig te laten zijn, dan zal u daarvoor voorafgaand toestemming gevraagd

worden.

5. Kwaliteit en afspraak

Hoe regelt de zorgaanbieder de kwaliteit van de behandeling?

Protocollen richtlijnen en veldnormen

De zorgaanbieder levert zorg en diensten met inachtneming van de geldende normen, richtlijnen en

protocollen voor de mondzorg.

Gekwalificeerd personeel

1. De zorgaanbieder waarborgt dat bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst

uitsluitend gekwalificeerd en bekwaam ondersteunend personeel wordt betrokken en dat ook

zij handelen volgens de normen, protocollen en richtlijnen.

2. De zorgaanbieder zorgt er voor dat het voor de cliënt duidelijk is welke functie de betrokken

medewerkers vervullen.

Zorgplicht

De zorgaanbieder heeft ten opzichte van de cliënt een zorgplicht.

Dit houdt in dat de zorgaanbieder in ieder geval:

1. zorgt voor continuïteit van noodzakelijke zorg bij zijn afwezigheid voor zover nodig;

2. zorgt voor een actueel overzicht van de door de zorgaanbieder verrichte handelingen in het

patiëntendossierdossier;

3. afspraken maakt met ketenpartners over afstemming, samenwerking en

verantwoordelijkheden in de zorg aan de cliënt.

Betrekken van derden bij het uitvoeren van (onderdelen van) zorg

De zorgaanbieder kan, in het kader van de behandeling, derden opdracht geven tot de levering van

diensten of producten. De zorgaanbieder betracht hierbij zorgvuldigheid en informeert de cliënt

hierover. De zorgaanbieder blijft naar de cliënt toe verantwoordelijk voor het totaal van de

behandeling.

Informeert de zorgaanbieder u over incidenten?

Als er een incident in de behandeling is geweest waar u merkbare gevolgen van heeft of kunt hebben,

a) neemt de zorgaanbieder daarover na het ontdekken van het incident direct contact op met u.

b) onderneemt de zorgaanbieder wat nodig is om eventuele negatieve gevolgen van het incident

voor uw gezondheidssituatie weg te nemen of te beperken.

c) verzamelt de zorgaanbieder in aanvulling op het ter beschikking stellen van een volledig

dossier, andere gegevens die behulpzaam kunnen zijn bij het vaststellen van de feiten.

d) verleent de zorgaanbieder medewerking aan een door u gewenste second opinion.

Zodra de toedracht van het incident bekend is, informeert de zorgaanbieder u duidelijk over aard en

toedracht van het incident en wordt dit in uw dossier opgenomen.

6. Betalingsvoorwaarden

(Hoe) moet ik betalen voor de zorg- en dienstverlening?

1. De zorgaanbieder maakt eventueel gebruik van betalingsvoorwaarden. Indien van

toepassing, dan zijn deze bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan u kenbaar

gemaakt. Hierin is in ieder geval opgenomen of, en zo ja van welke, er van een factorings‐ en

clearingbedrijf gebruik wordt gemaakt voor het versturen en/of incasseren van de nota’s en

de consequenties daarvan voor wat betreft vragen en opmerkingen ten aanzien van de nota.

2. Uit de betalingsvoorwaarden blijkt welke betalingstermijnen en sancties bij niet‐betalen

worden gehanteerd.

3. De zorgaanbieder kan de rekeningen rechtstreeks doorsturen aan de verzekeraar. Indien

deze niet betaalt stuurt de zorgaanbieder de rekening alsnog rechtstreeks naar u. Vanaf het

moment van doorsturen naar u geldt opnieuw de van toepassing zijnde volledige

betalingstermijn.

7. Einde overeenkomst

Wanneer eindigt de behandelingsovereenkomst?

De behandelingsovereenkomst eindigt:

• op de einddatum als in behandelingsovereenkomst is genoemd.

• als u en de zorgaanbieder dat allebei willen; in dat geval wordt de beëindiging schriftelijk vastgelegd.

• bij uw overlijden.

• als deze door u of door de zorgaanbieder onder de hieronder omschreven voorwaarden wordt

opgezegd.

• door ontbinding door de rechter.

Als er bij de beëindiging al behandelingskosten en materiaal‐ en techniekkosten zijn gemaakt, voor zover deze

bij de betreffende behandeling afzonderlijk in rekening worden gebracht, moet u deze kosten nog betalen.

Kan ik de behandelingsovereenkomst opzeggen?

U kunt de behandelingsovereenkomst op elk moment opzeggen. U moet de opzegging met een e‐mail of een

brief sturen naar de zorgaanbieder.

Kan de zorgaanbieder de behandelingsovereenkomst opzeggen?

De zorgaanbieder mag de behandelingsovereenkomst per brief en met inachtneming van een redelijke

opzegtermijn alleen opzeggen als:

• de zorgaanbieder de zorg die u nodig heeft niet (meer) kan of mag verlenen, bijvoorbeeld bij een

zodanige verandering in zorgvraag dat de zorgaanbieder geen goede zorg meer kan bieden.

• de zorg niet langer nodig is.

• u de verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst niet nakomt of u zich zodanig gedraagt dat het

voor de zorgaanbieder niet (meer) mogelijk is om een goede behandeling te geven; de zorgaanbieder

moet dan naar redelijkheid proberen om de redenen voor de opzegging met u te bespreken en u

wijzen op de klachten‐ en geschillenregeling.

• u een betalingsachterstand heeft, tenzij er medische redenen zijn om de behandeling niet te stoppen.

De zorgaanbieder moet u dan eerst op uw tekortkoming hebben gewezen en moet aangeven dat de

behandeling zal worden opgeschort of dat u voortaan contant moet betalen.

• er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging die wij met u hebben besproken.

8. Klachten en geschillen

Klachten

Wat kan ik doen met een klacht over de zorgaanbieder?

De zorgaanbieder heeft een op de wet gebaseerde klachtenregeling die te vinden is op de website

van de zorgaanbieder. U kunt deze klachtenregeling ook op papier krijgen. Daarin staat ook vermeld

hoe u contact kunt leggen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschillen

Wat als mijn klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?

Ook kunt u direct naar de geschilleninstantie als van u in redelijkheid niet verwacht kan worden dat u

de klacht eerst bij de zorgaanbieder indient.

Welke procedure geldt er bij een geschil?

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost heeft u 12 maanden de tijd om een geschil

aanhangig te maken bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg indienen. Deze op de wet

gebaseerde geschillenregeling is te vinden op de website van de zorgaanbieder. U kunt deze ook op

papier krijgen. De geschilleninstantie behandelt klachten en claims en kan een schadevergoeding

toekennen van ten hoogste € 25.000.

De klachten‐ en geschillenregeling is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

(Wkkgz) en afgestemd met consumenten‐ en patiëntenorganisaties.

Kan ik ook naar de rechter?

U kunt er altijd voor kiezen om de rechter in te schakelen.

bottom of page